Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/11/12 pytania, odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ

usługi: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach prokuratur okręgu krakowskiego

Nr sprawy: VII 2811/11/12

 

Kraków, dnia 12 grudnia 2012r.

 

Do wszystkich wykonawców

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach prokuratur okręgu krakowskiego

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

 

 

1.Pytanie – „Nawiązując do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Sygn. VII 2811/11/12 dla przetargu nieograniczonego usługi ochrony osób i mienia, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach prokuratur okręgu krakowskiego uprzejmie proszę o dokumentowanie zapisu
w rozdziale XXII pkt. 6, dot. dostarczenia świadectw ukończenia kursu podstawowego pracowników ochrony.

Pytanie brzmi: Czy zamawiający uzna zaświadczenia o przeszkoleniu pracowników ochrony wystawione przez pracodawcę?”

Odpowiedź:

Zamawiający uzna zaświadczenie o przeszkoleniu pracowników ochrony wystawione przez pracodawcę.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

 

 Prokurator Okręgowy

 

Lidia  JARYCZKOWSKA

Aktualności