Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/11/12 wybór najkorzystniejszej oferty

„usługi: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach prokuratur okręgu krakowskiego”

 

VII 2811/11/12                                             Kraków, dnia 21 grudnia 2012r.

 

Informacja o wyborze oferty

w postępowaniu nr VII 2811/11/12

 

Prokuratura Okręgowa w Krakowie zgodnie z art. 92, ust. 2, w związku z ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 113, pozycja 759, z późniejszymi zmianami), uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu na „usługi: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach prokuratur okręgu krakowskiego”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez :

WOLF SŁUŻBA OCHRONY Sp.z o.o. 31-334 Kraków, ul. Łokietka 146

Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z postanowieniami SIWZ kryterium oceny ofert była cena (100%). Do upływu terminu składania ofert wpłynęło sześć ofert. Wyżej wymieniony Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz wszystkie wymagania zawarte w SIWZ. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w ramach przyjętego kryterium „cena”.

 Streszczenie oceny oraz porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty

(brutto)

Liczba

punktów

w kryterium

„cena”

1

ERA Sp. z o.o. 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 16B

 

307 649,08

70,00

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ KARABELA” Sp.z o.o., 34-400 Tarnobrzeg , ul. Sokola 14

297 758,40

72,00

3

WOLF SŁUŻBA OCHRONY Sp.z o.o. 31-334 Kraków, ul. Łokietka 146

214 443,61 

100,00

4

EKOTRADE Sp. z o.o. 00-712 Warszawa, ul. Melomanów 4 Przedstawicielstwo w Krakowie, 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 116

436 128,48 

49,00

5

SOLID Sp. z o.o. , ul. Tyniecka 18, 30-323 Kraków

267 314,67 

80,00

6

SOLD S.A. , ul. Brzask 49,  30-381 Kraków

240 265,74 

89,00

 

   PROKURATOR OKRĘGOWY

                                                                               

    LIDIA JARYCZKOWSKA

 

 

Aktualności