Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/12/11 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. „świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby prok. okręgu krakowskiego”

VII 2811/12/11                                                                  Kraków, dnia 16 grudnia 2011r.


dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr VII 2811/12/11 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby prokuratur okręgu krakowskiego”


Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Krakowie działając na zasadzie art.92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm./ - zawiadamia o wynikach przedmiotowego postępowania:

I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy :

POCZTA POLSKA S.A. ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa

W/w Firma złożyła jako jedyna ofertę, która spełniała wszystkie wymagania określone
w SIWZ i uzyskała maksymalną liczbę punktów 100 w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert cena 100 % brutto oferty.

II. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

W postępowaniu na „świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby prokuratur okręgu krakowskiego” do dnia 12.12.2011r. do godziny 10.15 złożono 1 ofertę:

Oferta nr 1   POCZTA POLSKA S.A. ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa - oferowana cena brutto - 90 009,70 zł
Oferta uzyskała 100 punktów

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 ppkt a ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. w dniu 20 grudnia 2011r.

Powyższe informacje zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm./ w dniu 16.12.2011r. zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności