Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/12/11pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby prokuratur okręgu krakowskiego

VII 2811/12/11
                                                                                                    Kraków, dnia 9 grudnia 2011r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby prokuratur okręgu krakowskiego

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ


Szanowni Państwo,
Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnienie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy

W związku z powyższym wyjaśniam:
Pytanie nr 1:
Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia
Ust. 5
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu : „ nie później jednak, niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej doręczenia” ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu w ust. 5 w rozdz. II w SIWZ: „ nie później jednak, niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej doręczenia”
Pytanie nr 2:
Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia
Ust. 7
Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie ust. 7 o treść: „ Do biegu terminu nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy”?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie ust. 7 w rozdz. II w SIWZ o treść: „ Do biegu terminu nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy”
Pytanie nr 3:
Załącznik nr 7 do SIWZ
Ust. 5
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu: „ nie później jednak, niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej doręczenia” ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu w ust. 5 w załączniku nr 7 do SIWZ: „ nie później jednak, niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej doręczenia”
Pytanie nr 4:
Załącznik nr 7 do SIWZ
Ust. 7
Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie ust. 7 o treści: „ Do biegu terminu nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy” ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie ust. 7 w załączniku nr 7 do SIWZ o treści: „ Do biegu terminu nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy”
Pytanie nr 5:
Załącznik nr 7 do SIWZ
Ust. 8
Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie ust. 8 po wyrażeniu :” 14 dni od dnia nadania przesyłki rejestrowanej” zapisem:” Do biegu terminu nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy”?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie ust. 8 w załączniku nr 7 do SIWZ po wyrażeniu :” 14 dni od dnia nadania przesyłki rejestrowanej” zapisem:” Do biegu terminu nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności