Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Włoch oszukiwał... Włochów.

24-01-2011


Prokuratura Rejonowa w Krakowie - Podgórzu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Włoch, który oszukał swoich rodaków, nadto podrobił dokumenty bankowe.

Mario D’A. od 9. stycznia 2008 r. prowadził działalność gospodarczą jako prezes zarządu spółki z o. o. (założonej na terytorium Polski i podlegającej regulacjom prawa polskiego). W związku z pełnioną funkcją ww. jednoosobowo kierował firmą i jako jedyny miał dostęp do jej środków finansowych zgromadzonych na kontach bankowych. Przelewy na rzecz kontrahentów były wykonywane wyłącznie przez Mario D’A. Kierowana przezeń spółka zajmowała się importem owoców (głównie winogron). Dostawcami były przedsiębiorstwa włoskie z regionu Apulii. Za kontakty z ww. firmami odpowiadał zatrudniony przez Mario D’A. pośrednik (również obywatel włoski), który od wielu lat działał w branży i cieszył się dobrą opinią. W prezentacjach rozsyłanych do dostawców nie było natomiast informacji o tym, że spółka jest kierowana przez Mario D’A. Fakt ten miał pozostać dla kontrahentów nieznany. W kontaktach z dostawcami pośrednik miał twierdzić, że spółka należy do obywatela polskiego.
Początkowo współpraca układała się dobrze – przelewy wpływały regularnie na konta kontrahentów (pierwsza połowa lipca 2009 r.). Szybko jednak (już pod koniec lipca 2009 r.) terminy płatności zaczęły się wydłużać przekraczając ustalone limity. Ponadto gdy kontrahenci zaczęli upominać się o zapłatę za ekspediowany towar Mario D.A. kilkakrotnie przekazał prowadzącemu z nimi rozmowy pośrednikowi kopie dyspozycji przelewu bankowego sporządzonych na drukach firmowych jednego z banków. Na dokumentach tych widniały pieczęcie bankowe, co wskazywało, że przelewy te zostały dokonane, zaś brak wpływu na konta pokrzywdzonych wynika z przyczyn leżących po stronie banku. Pośrednik na polecenie Mario D’A. przesyłał je faksem do dostawców. Jak ustalono część spośród tego typu dokumentów była podrobiona – widniejące na nich pieczęcie bankowe były nieautentyczne (wadliwa była ich treść - wskazywały nieprawidłowy adres banku oraz numer faksu).
W toku postępowania zabezpieczono 9 takich druków. Ponadto ustalono w oparciu o zeznania świadków i wyjaśnienia podejrzanego, że istniał co najmniej jeszcze jeden podrobiony w ten sposób dokument, który jednak przed wszczęciem śledztwa zaginął.

W związku z narastającymi zaległościami płatniczymi przedstawiciel dostawców dwukrotnie przybył do Polski. Wówczas w bezpośredniej rozmowie z pośrednikiem uzyskał informację, że jego prawdziwym mocodawcą jest Mario D’A. Spowodowało to wstrzymanie dostaw.
Do momentu wstrzymania dostaw zadłużenie spółki prowadzonej przez podejrzanego z tytułu niezapłaconych należności za zrealizowane dostawy owoców wyniosło 566 228,78 euro.

Płatności te nie zostały dotychczas uregulowane.
Mario D'A. zatrzymano w dniu 12. listopada 2009 r.. W dniu 13. listopada przedstawiono ww. zarzuty, a następnie skierowano wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza Wydział II Karny z dnia 13. listopada 2009 r. zastosowano wobec ww. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który uległ następnie zmianie w związku ze złożeniem w dniu 16. listopada 2009 r. poręczenia majątkowego w wysokości 100 000 zł. Ponadto w sprawie zastosowano zabezpieczenie majątkowe poprzez zajęcie 8200 zł i 800 euro tymczasowo zajętych u podejrzanego w dniu 17. listopada 2009 r.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Mario D’A. ostatecznie przyznał się w całości do popełnienia zarzucanego mu czynu (przest. z art. 286 §1 kk w zw. z art. 294 §1 kk i art. 270 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk w zw. z art. 12 kk) oraz wyraził zgodę na orzeczenia wobec niego następujących kar i środków karnych bez przeprowadzania rozprawy:

- kary 3 lat pozbawienia wolności z warunkowy zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 6 lat;
- kary grzywny w wymiarze 250 stawek dziennych po 20 zł każda
- obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych poprzez zapłatę 566 228,78 euro.

Aktualności