Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Wydział VIII

 

Wydział VIII do Spraw Wojskowych wraz z wchodzącymi w jego skład Działami I i II

 

Wydziałem VIII do Spraw Wojskowych kieruje Zastępca Prokuratora Okręgowego do Spraw Wojskowych, Działem I i II kierują kierownicy nadzorowani przez Zastępcę Prokuratora Okręgowego do Spraw Wojskowych

Zastępca do Spraw Wojskowych Prokuratora Okręgowego w Krakowie

płk Jacek Kowalski 

Kierownik Działu I do Spraw Wojskowych - ppłk Wojciech Bigaj   tel:
Kierownik Działu II do Spraw Wojskowych - ppłk Karol Czuba 

 tel: 

Sekretariat:


adres e-mail:

 tel: 261-13-10-60, 

 fax: 261-13-14-90

 wydzialwojskowy.krk@krakow.po.gov.pl

Do zadań Wydziału należy:

 

1)     prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o czyny zabronione wyczerpujące znamiona przestępstwa, dla których właściwy jest wojskowy sąd okręgowy oraz innych, w tym również zleconych do prowadzenia przez Zastępcę Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych lub Prokuratora Okręgowego w Krakowie, pozostających we właściwości sądów powszechnych,

2)     udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1, rozstrzyganych w pierwszej instancji i w drugiej instancji przez wojskowy sąd okręgowy i sądy powszechne oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,

3)     obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale oraz w zakresie spraw prowadzonych w podległych działach do spraw wojskowych prokuratur rejonowych - w zakresie właściwości sądów wojskowych i Żandarmerii Wojskowej,

4)     sprawowanie nadzoru instancyjnego związanego z realizacją uprawnień zastępcy prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez podległe działy do spraw wojskowych w prokuraturach rejonowych oraz sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w podległych działach do spraw wojskowych w prokuraturach rejonowych - w zakresie właściwości sądów wojskowych i Żandarmerii Wojskowej,

5)     nadzór nad udziałem prokuratorów podległych działów do spraw wojskowych w prokuraturach rejonowych w postępowaniu przed sądem wojskowym,

6)     udział prokuratorów przed sądem wojskowym w postępowaniu o wznowienie postępowania i o ułaskawienie,

7)     kontrola prawomocnych orzeczeń sądowych w podległych działach do spraw wojskowych w prokuraturach rejonowych - w zakresie właściwości sądów wojskowych,

8)     analiza danych dotyczących stanu przestępczości oraz danych statystycznych w zakresie spraw prowadzonych w podległych działach do spraw wojskowych w prokuraturach rejonowych - w zakresie właściwości sądów wojskowych i Żandarmerii Wojskowej,

9)     okresowe kontrole pracy śledczej jednostek Żandarmerii Wojskowej oraz innych organów w zakresie spraw nadzorowanych w Wydziale VIII,

10)   nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzenia czynności operacyjno - rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 roku o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 431 t.j.)

11)    rozstrzyganie sporów kompetencyjnych, inicjowanych przez jednostki wymienione w punkcie 4,

12)   koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw w odniesieniu do jednostek wymienionych w punkcie 4,

13)   przygotowanie wniosków kierowanych w trybie art. 328 § 1 k.p.k. do Prokuratora Generalnego o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego, w odniesieniu do jednostek wymienionych w punkcie 4,

14)    podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia i podjęcia na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego, w odniesieniu do jednostek wymienionych w punkcie 4,

15)   monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie praw strony do rozpoznania sprawcy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowanie analiz w tym zakresie w odniesieniu do jednostek wymienianych w punkcie 4,

16)   sporządzanie kasacji i wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron, sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § 1 a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach własnych,

17)   wykonywanie przez żołnierzy pełniących służbę wojskową w Wydziale obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych i rozporządzeń wykonawczych,

Aktualności