Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Wydział II

Wydział II do Spawa Przestępczości Gospodarczej wraz z wchodzącym w jego skład Działem do Spraw o Przestępstwa z Wykorzystaniem Internetu oraz Zaawansowanych Technologii i Systemów Informatycznych.

Wydziałem II Śledczym kieruje Naczelnik, którego pracę bezpośrednio nadzoruje Zastępca Prokuratora Okręgowego, zaś Działem do Spraw o Przestępstwa z Wykorzystaniem Internetu oraz Zaawansowanych Technologii i Systemów Informatycznych kieruje Kierownik, którego pracę bezpośrednio nadzoruje Naczelnik Wydziału

Pełniący funkcję Naczelnika Wydziału - prokurator Michał Węglowski 

Sekretariat

 

tel: 12 411-28-70; 12, 619-61-03; 

fax: 12 410-10-65

Pełniący funkcję Kierownika Działu - prokurator Paweł Jędrusiak

 

Sekretariat

tel: 12 619-61-03

Do zadań Wydziału należy

1)     prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach kryminalnych, w tym o najpoważniejsze przestępstwa dotyczące przestępczości narkotykowej, na szkodę funduszy unijnych, a także o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych,

2)      udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa w pkt. 1., rozstrzyganych w I instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,

3)      udział prokuratorów w postępowaniach prowadzonych przed sądem odwoławczym,

4)      podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań,

5)      sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, o których mowa w pkt. 1,

6)      okresowe kontrole pracy śledczej jednostek Policji oraz innych organów w zakresie spraw nadzorowanych w Wydziale II,

7)      nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach,

8)      sprawowanie nadzoru służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w: Prokuraturze Rejonowej Kraków - Śródmieście Wschód, Prokuraturze Rejonowej Kraków-Śródmieście Zachód, Prokuraturze Rejonowej w Chrzanowie, Prokuraturze Rejonowej w Olkuszu, Prokuraturze Rejonowej w Miechowie, a w zakresie spraw o przestępstwa z wykorzystaniem internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych również nad pozostałymi prokuraturami rejonowymi,

9)      rozstrzyganie sporów kompetencyjnych, inicjowanych przez jednostki wymienione w punkcie 8

10)    wykonywanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego oraz innych form nadzoru procesowego w odniesieniu do jednostek wymienionych w punkcie 8,

11)    koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw w odniesieniu do jednostek wymienionych w punkcie 8,

12)    przygotowanie wniosków kierowanych w trybie art. 328 § 1 k.p.k. do Prokuratora Generalnego o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego, w odniesieniu do jednostek wymienionych w punkcie 8,

13)    podejmowanie  decyzji w przedmiocie wznowienia i podjęcia na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego, w odniesieniu do jednostek wymienionych w punkcie 8,

14)     monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie praw strony do rozpoznawania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowanie analiz w tym zakresie w odniesieniu do jednostek wymienionych w punkcie 8,

15)    udział prokuratora w postępowaniu sądowym zgodnie z treścią § 352 Regulaminu.
 

 


 

 

 

 


 

Aktualności