Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Wydział V

Wydział V Organizacyjny wraz z wchodzącym w jego skład Działem do Spraw Informatyzacji i Analiz

 

Wydziałem V Organizacyjnym kieruje Naczelnik, którego pracę nadzoruje Prokurator Okręgowy łub jego Zastępcy w powierzonym zakresie zaś Działem do Spraw Informatyzacji i Analiz kieruje Kierownik, którego pracę bezpośrednio nadzoruje Naczelnik Wydziału

Naczelnik Wydziału  -  prokurator Mirosław Mazur

Sekretariat

 

e-mail

tel. 12 411-94-52; 12 619-60-96

tel/fax: 12 410-90-50

wydzial.organizacyjny@krakow.po.gov.pl

Dział do Spraw Informatyzacjhi i Analiz:

informatycy

PI KRK

Kierownik Działu - prokurator Janusz Hnatko

 

tel. 12 619-60-12; 12 619-60-68

tel. 12 619-60-13

tel. 619-61-07

rzecznik@krakow.po.gov.pl

Sekretariat 

tel.

 

 


 

Do zadań Wydziału należy

1)      organizacyjne i kadrowe,

2)      przygotowania posiedzeń Kolegium Prokuratury Okręgowej,

3)      szkoleń prokuratorów i pozostałych pracowników prokuratury okręgowej i podległych jednostek organizacyjnych,

4)      skarg i wniosków,

5)      udostępnienia informacji publicznej,

6)      realizacji zadań z zakresu kontroli zarządczej,

7)      kontaktów z mediami,

8)      sprawozdawczości i statystyki,

9)      nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu,

10)  wykonywanie zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych,

11)   kontrola  realizacji ustawowych zadań przez podległe prokuratury rejonowe poprzez przeprowadzanie, w uzgodnieniu z Prokuraturą Regionalną, wizytacji, lustracji i badań aktowych,

12)   prowadzenie innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń,

13)  dokonywanie oceny pracy prokuratorów wykonujących czynności w podległych prokuraturach rejonowych,

14)  dokonywanie ocen kwalifikacyjnych kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej oraz ocen pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o przedłużenie powierzenia czynności prokuratorskich,

15)  dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych,

16)   obsługa   wokand w ramach pomocy prawnej,

17)   prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych, przydzielonych decyzją Prokuratora Okręgowego lub Jego Zastępców,

18)  udział prokuratorów w postępowaniach sądowych, o których mowa w punkcie 17 - rozpoznawanych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,

19)   sporządzanie    kasacji i wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron, sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k.

20)   wnoszenie skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych, uchylających wyroki sądów pierwszej i drugiej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania, o których mowa w punkcie 17,

21)   sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w punkcie 17,

22)   ocena i udzielanie odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w punkcie 17,

 

Do zadań Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz należy:

1)      wykonywanie zadań związanych z administrowaniem przez Prokuraturę Okręgową danymi w systemach informatycznych,

2)      koordynowanie wprowadzania do praktyki w prokuraturach okręgowych, ogólnopolskich oraz lokalnych systemów informatycznych,

3)      administrowanie i obsługa stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych,

4)      administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej i prokuratur rejonowych na platformie ePUAP,

5)      zapewnienie technicznej obsługi czynności związanych z zastosowaniem w postępowaniu karnym technik informatycznych,

6)      zapewnienie przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w Prokuraturze Okręgowej i prokuraturach rejonowych,

7)      wykonywanie analizy kryminalnej,

8)      powadzenie strony internetowej Prokuratury Okręgowej,

9)      prowadzenie szkoleń w zakresie informatyzacji,

10)   obsługa  Biuletynu Informacji Publicznej,

11)   opracowywanie w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych,

12)   współpraca z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dot. zakupu sprzętu lub usług informatycznych,

13)   wykonywanie innych zadań zawiązanych z informatyzacją prokuratur.

 

Aktualności