Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Wydział VI

Wydział VI Sądowy wraz z wchodzącym w jego skład Działem do Spraw Cywilnych, Administracyjnych i Nieletnich

Wydziałem VI Sądowym kieruje Naczelnik, którego pracę bezpośrednio nadzoruje Zastępca Prokuratora Okręgowego, zaś Działem do Spraw Cywilnych, Administarcuyjnych i Nieletnich kieruje Kierownik, którego pracę bezpośrednio nadzoruje Naczelnik Wydziału

Naczelnik Wydziału - prokurator Krzysztof Urbaniak

Kierownik Działu - prokurator Agnieszka Gajda-Więcek

Sekretariat

 

adres e-mail


Dział do Spraw Cywilnych, Administracyjnych i Nieletnich

adres e-mail

tel: 12 410-13-85

fax:  12 410-13-96

wydzial.sadowy@krakow.po.gov.pl

 

tel/fax: 12 410-13-84

can@krakow.po.gov.pl

Sekretariat spraw karnych

Sekretariat Działu Pozakarnego

tel/fax: 12 410-13-83

tel: 12 410-13-84


Do zadań Wydziału VI należy:

1)      udział prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach karnych, w zakresie wskazanym w § 328 ust. 3 i 4 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z dnia 7 kwietnia 2016 roku,

2)      kierowanie wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego, w przypadku stwierdzenia uchybień wymienionych w art. 439 k.p.k. lub innego rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 523 k.p.k. w sprawach, o których mowa w punkcie 1,

3)      sporządzanie w uzasadnionych przypadkach kasacji w sprawach karnych oraz sporządzanie i wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron przeciwnych od orzeczeń sądów odwoławczych,

4)      udział prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym, penitencjarnym i postępowaniu                    o ułaskawienia w sprawach, o których mowa w punkcie 1,

5)      udział prokuratorów w postępowaniach odszkodowawczych za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,

6)      nadzór nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądem,

7)      opiniowanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udział w postępowaniu przed sądem okręgowym w tego rodzaju sprawach,

8)      kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego,

9)      analiza orzecznictwa sądów oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne,

10)   udział prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych i w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawy, wynikających ze spraw prowadzonych przez podległe prokuratury rejonowe.


 

Aktualności