Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Wyrok w sprawie wręczania korzyści majątkowych.

W dniu 29 marca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza Wydział XI Karny ogłosił nieprawomocny wyrok w sprawie o sygn. XI K 774/12/P dot. Jana S. - lekarza jednego z krakowskich szpitali, zajmującego się leczeniem dzieci, oskarżonego przez Wydział VI do spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie o popełnienie 27 przestępstw kwalifikowanych z art. 228 § 1 i § 4 k.k. (przyjmowanie i żądanie korzyści majątkowych).

Przedmiotowym wyrokiem Sąd uznał oskarżonego Jana S. za winnego wszystkich zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów, za które wymierzył mu karę łączną 4 lat pozbawienia wolności, karę łączną grzywny 500 stawek dziennych przy przyjęciu wysokości 1 stawki w kwocie 60 zł (czyli 30 000 zł), orzekł przepadek uzyskanych korzyści majątkowych w kwocie 15 000 zł oraz zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej  na okres 5 lat. Ponadto zasądził od oskarżonego koszty postępowania i opłatę.   

Sąd dokonał częściowej modyfikacji opisów czynów zarzuconych oskarżonemu, przede wszystkim odnośnie mniejszych niż w akcie oskarżenia korzyści majątkowych przyjętych przez oskarżonego, co było uzasadnione wynikiem przeprowadzonego postępowania sądowego.

W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał, iż nie ma wątpliwości, co do tego, że oskarżony dopuścił się zarzucanych mu czynów. Uznał zeznania przesłuchanych świadków, to jest osób wręczających korzyści majątkowe, za wiarygodne, podkreślając, iż żaden z nich samodzielnie, z własnej woli, nie zgłosił się na Policję lub do Prokuratury. Uczynili to dopiero na wezwanie, wiec nie sposób uznać, iż działali oni z zemsty. Sąd dodał, że niektórzy ze świadków byli wdzięczni oskarżonemu za udane zabiegi.  

Zdaniem Sądu nie może być zgody na wręczania korzyści majątkowych lekarzowi publicznej służby zdrowia, a szczególnie naganne jest żądanie takich korzyści majątkowych (pieniędzy) od osób, które znajdowały się w trudnej sytuacji majątkowej.  

Aktualności