Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Wyroki z tzw. sprawy Kraków Business Park

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie w Wydziale XIV Karnym w dniu 8 czerwca 2016 roku zapadł wyrok w sprawie p-ko Adamowi Ś., za to, że w okresie od dnia 4 kwietnia 2008 roku do 24 kwietnia 2008 roku w Krakowie działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, na szkodę trzech udziałowców, będąc uprawnionym i zobowiązanym na podstawie ustawy oraz umowy spółki do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki „Kraków Business Park” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, podstępnie wprowadził w błąd referendarza sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, co do autentyczności przedłożonych przez niego dokumentów stanowiących protokoły zgromadzenia wspólników i dołączonych do nich list obecności, czym wyłudził poświadczenie nieprawy w wydanym przez tego Referendarza w dniu 12 maja 2008 roku postanowieniu o treści opartej na powyższych dokumentach które zostało następnie w dniu 13 maja 2008 roku wpisane do Rejestru Przedsiębiorców KRS i opublikowane w Monitorze Sądowym. Sąd wymierzył mu karę 1-go roku i 2-ch miesięcy pozbawienia wolności pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności na okres próby 5 lat, zasądzono koszty sądowe . Prokurator złożył apelację od wyroku na niekorzyść oskarżonego (szczególnie w przedmiocie wymiaru kary i częściowo kwalifikacji prawnej czynu.) W Sądzie Okręgowym w Krakowie w Wydziale III Karnym w dniu 23 czerwca 2016 roku zapadł wyrok skazujący Adama Ś., Ryszarda Ś., Tomasza J. w sprawie wyłudzenia płatności bezpośrednich do gruntów rolnych za lata 2004-2008 Adam Ś. Tomasz J. za lata 2006-2008 Ryszard Ś. Tomasz J. Sąd wyeliminował z zarzutów aktu oskarżenia działanie oskarżonych w ramach zorganizowanej grupy przestępczej i za czyny objęte aktem oskarżenia skazał: Adama Ś., na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 5 lat, grzywnę w wysokości 200 stawek po 200 złotych, zobowiązał oskarżonego do naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem na rzecz Skarbu Państwa i Unii Europejskiej – solidarnie z oskarżonym Tomaszem J., kwoty 255.860, 76 zł oraz solidarnie z oskarżonym Ryszardem Ś., kwoty 54.609, 12 zł, środek karny w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków publicznych w postaci płatności bezpośrednich do gruntów rolnych pozostających w dyspozycji ARiMR w Warszawie, a pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej i Skarbu Państwa na okres 5 lat. Ryszarda Ś. za dwa czyny orzekł karę łączną w wymiarze 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 3 lata i grzywnę w wysokości 60 stawek dziennych po 100 zł. Ponadto orzekł zakaz karny w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków publicznych w postaci płatności bezpośrednich do gruntów rolnych pozostających w dyspozycji ARiMR w Warszawie, a pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej i Skarbu Państwa na okres 5 lat. Zobowiązał do naprawienia szkody za poszczególne czyny solidarnie ze współoskarżonymi kwoty 54.609,12 zł na rzecz Skarbu Państwa i Unii Europejskiej oraz kwoty 22.260,12zł solidarnie z Tomaszem J na rzecz Skarbu Państwa i Unii Europejskiej Tomasza J. za dwa czyny orzekł karę łączną w wymiarze 2 lat pozbawienia wolności i grzywny w wysokości 110 stawek dziennych po 100zł. Zawiesił warunkowo oskarżonemu wykonanie kary na okres próby wynoszący 5 lat. Orzekł ponadto środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowiska pełnomocnika, prokurenta, członka zarządu i rady nadzorczej we wszystkich podmiotach prowadzących działalność gospodarczą z wykorzystaniem środków publicznych w postaci płatności bezpośrednich do gruntów rolnych pozostających w dyspozycji ARiMR w Warszawie, a pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej i Skarbu Państwa na okres 5 lat. Prokurator skierował wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyrok.

Aktualności