Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Zarzuty w śledztwie dot. zgonu Claudiu C.

08-04-2009

W postępowaniu jakie prowadzi Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Krakowie, a które dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci Claudiu C. w dniu 18 stycznia 2008 roku w Krakowie- przedstawiono zarzuty 3 osobom:
- Byłemu Kierownikowi Ambulatorium Aresztu Śledczego w Krakowie, a więc funkcjonariuszowi publicznemu- Krystynie M. – zarzut nie dopełnienia ciążących na niej obowiązków w okresie od 13 grudnia 2007 roku do 23 grudnia 2007 roku polegających na zorganizowaniu należytej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz zawiadomieniu Dyrektora Aresztu Śledczego i Dyrektora Szpitala o istotnym pogorszeniu stanu zdrowia podopiecznego, przedstawieniu stosownych wniosków dot. dalszego postępowania i nie wystąpiła do Sądu Penitencjarnego o wydanie zgody na przymusowe leczenie Claudiu C. czym naraziła go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu działając na szkodę pokrzywdzonego;
- Dyrektorowi Szpitala Aresztu Śledczego w Krakowie- funkcjonariuszowi publicznemu Katarzynie L. przedstawiono zarzut nie dopełnienia ciążących na niej obowiązków w okresie od 3 do 11 stycznia 2008 roku / była osobą odpowiedzialną za zorganizowanie osadzonym w Szpitalu i w Ambulatorium należytej opieki medycznej/ poprzez zaniechanie zlecenia, mimo wystąpienia stanu bezpośredniego zagrożenia życia Claudiu C., natychmiastowego jego ratowania czym nieumyślnie spowodowała śmierć pokrzywdzonego;
- Piotrowi S. Ordynatorowi Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Aresztu Śledczego w Krakowie zarzucono brak podjęcia w okresie od 3 do 11 stycznia 2008 roku, pomimo wystąpienia staniu bezpośredniego zagrożenia życia Claudiu C., natychmiastowego jego ratowania czym spowodował nieumyślnie jego zgon.
Wszystkim podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.
Przesłuchiwani w charakterze podejrzanych w dniach 7 i 8 kwietnia 2008 nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, Krystyna M. i Piotr S. składali wyjaśnienia. natomiast Katarzyna L. skorzystała z przysługującego jej prawa do odmowy składania wyjaśnień. Nie stosowano wobec podejrzanych środków zapobiegawczych.
Prowadzone śledztwo jest kontynuowane, będą wykonywane dalsze czynności procesowe.

Aktualności